Ši privatumo politika (toliau - Politika) numato kaip UAB „Euremsta“ (toliau – Bendrovė arba Mes) saugo savo klientų, elektroninės parduotuvės naudotojų ir kitų interneto svetainės lankytojų (toliau – Jūs) asmens duomenis ir privatumą. 


Visais Politikoje aptartais atvejais Jūsų asmens duomenų valdytojai esame Mes – UAB „Euremsta“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 302332641, buveinės adresas E. Šimkūnaitės g. 9, Vilnius LT-04130. 

 

1. Elektroninė parduotuvė

 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

 

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tik tada, kai yra gaunamas aiškus Jūsų sutikimas tokiam duomenų tvarkymui. 


Individualios elektroninio pirkimo paskyros sukūrimas, prekių užsakymo pateikimas, mokėjimo atlikimas, paklausimo ar skundo pateikimas, Jūsų kreipimasis į Mus dėl informacijos suteikimo yra laikomi Jūsų sutikimu Mums tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis. 


Asmens duomenų tvarkymo tikslai


Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės parduotuvės administravimo tikslu, siekiant suteikti Jums galimybę efektyviai naudotis elektronine parduotuve, pritaikant ją Jūsų asmeniniams poreikiams.


Jūsų asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų tvarkymo terminas*

Jūsų vardas, pavardė, prisijungimo vardas, elektroninio pašto adresas.

Jūsų identifikavimas prisijungiant prie elektroninės parduotuvės.

Ne ilgiau kaip 10 metų nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės.

Jūsų vardas, pavardė, adresas, prekes atsiimančio asmens vardas, pavardė.

Jūsų užsakytų prekių pristatymas.

Ne ilgiau nei 10 metų nuo sandorio įvykdymo dienos.

Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Atsakymas į Jūsų paklausimus ir skundus, prekių užsakymų vykdymas ir administravimas, prekių grąžinimo administravimas.


Gavus Jūsų atskirą sutikimą – Jums aktualios informacijos ir pasiūlymų teikimas.

Ne ilgiau kaip 10 metų nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės.

Jūsų banko sąskaitos duomenys, banko kortelės duomenys, kita mokėjimo informacija.

Mokėjimo už elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes administravimas, pinigų gavimas ir grąžinimas.

Ne ilgiau nei 10 metų nuo operacijos atlikimo dienos.

Jūsų gimimo data.

Jūsų tikrojo amžiaus nustatymas, nes mūsų svetainėje teikiamos paslaugos yra skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims.

Ne ilgiau kaip 10 metų nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės.

Jūsų kreipimosi  į mus istorija.

Paslaugų ir pagalbos teikimas, sutartinių įsipareigojimų vykdymas

Ne ilgiau kaip 1 metus nuo komunikacijos pabaigos.

Jūsų pirkimų ir veiksmų istorija.

Paslaugų ir pagalbos teikimas, sutartinių įsipareigojimų vykdymas, statistinė analizė.

Ne ilgiau kaip 3 metus nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės.

Informacija apie Jūsų įrenginį, kurią pateikiate mums, naršydami mūsų interneto svetainėje (IP adresas, įrenginio tipas, ekrano skiriamoji geba, jūsų buvimo vietos duomenys, jeigu tokią informaciją mums suteikiate, kita informacija, kurią perduodate mums).

Interneto svetainės apsauga ir tobulinimas, Jūsų numatytų pasirinkčių nustatymas, apsipirkimo proceso optimizavimas.

Ne ilgiau kaip 3 metus nuo paskutinio prisijungimo prie individualios elektroninio pirkimo paskyros.


* Ilgesnis Jūsų asmens duomenų tvarkymas gali būti vykdomas, kai: i) Mums yra būtina apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; ii) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; iii) duomenys yra būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; iv) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.


Šioje Politikoje nurodytas Mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų sąrašas nėra baigtinis. Esant atskiriems  atvejams ir norint pasiekti šioje Privatumo politikoje aptartus tikslus, Mes galime tvarkyti kitus Jūsų asmens duomenis, dėl kurių tvarkymo yra gautas aiškus Jūsų sutikimas.


Dalis aukščiau nurodytų asmens duomenų yra gaunama iš Jūsų tiesiogiai. Kita dalis asmens duomenų yra gaunama netiesiogiai (pavyzdžiui Jūsų IP adresas, įrenginio tipas, ekrano skiriamoji geba ir kt.). Asmens duomenys taip pat gali būti gaunami, kai esant Jūsų sutikimui Mums duomenis perduoda kiti interneto tinklalapiai ar portalai (taip pat ir atvejais, kai prie savo paskyros jungiatės per socialinius tinklus).

 

Asmens duomenų tvarkytojai 


Mes galime pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. 


Duomenų tvarkytojai paprastai pasitelkiami šiems veiksmas, kurių atlikimo metu gali būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys: 

duomenų centrų (debesijos) ir serverių bei jų techninės priežiūros paslaugų teikimui; 

elektroninio pašto palaikymo paslaugų teikimui;

naršymo internete ar veiklos internete analizės atlikimui; 

reklamos, rinkodaros paslaugų teikimui;

naujienlaiškių ir kitos informacijos siuntimui; 

programinės įrangos palaikymui ir vystymui;

informacinių technologijų infrastruktūros paslaugų teikimui; 

ryšio paslaugų teikimui; 

lizingo ir pirkimo išsimokėtinai paslaugų teikimui; 

finansinių operacijų atlikimo paslaugų teikimui;

kurjerių ir kitų pagal savo pobūdį panašių paslaugų teikimui. 


Duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina paslaugoms teikti.  


Tam tikrais atvejais atitinkami Jūsų apsilankymo elektroninėje parduotuvėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė pirkėjo naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek Europos Sajungos teritorijoje, tiek ir už Europos Sąjungos ribų veikiantiems paslaugų teikėjams (pvz. Google Analytics paslauga). Tokiais atvejais Mes sieksime užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys bus perduoti tik tuo atveju, jeigu yra pakankamas pagrindas numatytas BDAR ir kituose taikytinuose teisės aktuose, t. y. toks duomenų perdavimas gali būti būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui, taip pat gali būti paremtas kitais pagrindais, sąlygomis ar išimtimis, numatytomis BDAR. Mes atidžiai vertinsime sąlygas, kuriomis Jūsų asmens duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams ir imsimės pagrįstų priemonių užtikrinti, kad šie tretieji asmenys asmens duomenis tvarkytų laikantis BDAR ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.


Mes taip pat naudosimės Facebook, Google ir kitų internetinės reklamos teikėjų paslaugomis. Su kiekvieno šio reklamos paslaugų teikėjo privatumo politika ir taikomomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis galite susipažinti jų viešai skelbiamose privatumo politikose. 


Jūsų teisės savo asmens duomenų atžvilgiu


Jūs visada turite šias teisės aktų numatytas teises savo asmens duomenų atžvilgiu:


Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;

Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;

Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos  pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);

Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

Tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.


Jūs turite ir kitas, aukščiau nepaminėtas, teisės aktų nustatytas teises savo asmens duomenų atžvilgiu. Norėdami įgyvendinti bet kurią savo teisę, susijusią su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, siųskite mums laišką el. paštu: e-prekyba@euremsta.lt. Gavę Jūsų prašymą, Mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi pagal Jūsų pateiktą prašymą. 


Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios adresas yra L. Sapiegos g. 17, Vilnius 10312, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt, internetinis puslapis www.ada.lt. Rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su Mūsų atsakingais asmenimis ir abipusiu sutarimu rasti geriausią problemos sprendimą.


Nepilnamečių asmenų asmens duomenų tvarkymas


Atsižvelgiant į tai, kad sutikimo pagrindu tvarkant nepilnamečių asmens duomenis informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis yra sulaukęs bent 16 metų, tuo atveju, jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamiesi mūsų Elektroninės parduotuvės paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų ar globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Bendrovei. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 16 metų, naudotis mūsų Elektroninės parduotuvės paslaugomis ir turiniu galite tik Jūsų tėvų ar globėjų sutikimo, pateikto Bendrovei, pagrindu. 


2. Tiesioginė rinkodara

Jūsų sutikimo pagrindu Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Jums davus sutikimą asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu, Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gyvenamąją vietovę. 

Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą informaciją, atšaukdami duotą sutikimą ir atsiųsdami elektroninį pranešimą adresu e-prekyba@euremsta.lt. 


3. Slapukų naudojimas

Jums lankantis Mūsų interneto svetainėje, Mes galime tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai Jūs juos suteikiate. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu.


Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant Mūsų interneto svetainėje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius. Atkreipiame dėmesį, kad būtinieji ir analitiniai slapukai yra naudojimosi interneto svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri dėl tinkamo Mūsų internetinės svetainės veikimo. 


Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:


Slapuko pavadinimas

Aprašymas/naudojimo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

currency

Saugoma atsiskaitymo valiuta.

Įeinant į puslapį.

1 mėn.

Atsiskaitymo valiutos kodas

language

Saugoma svetainės kalba.

Įeinant į puslapį.

1 mėn.

Svetainės kalbos kodas.

PHPSESSID

Interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis panaikinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas.

Atnaujinama kiekvieną kartą po puslapio perkrovimo.

1 metai.

Unikalus ID numeris.

_ga,_gid,_gat_gtag_ua_

Šie slapukai naudojami riboti užklausų skaičių.

Įeinant į puslapį.

10 min.

Skaitinė reikšmė.


Kai naudojate naršyklę Mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimo. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų valdymą, apsilankykite adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.


4. Privatumo politikos pakeitimai ir atnaujinimas


Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Mūsų internetiniame puslapyje dienos. Mes turime teisę vienašališkai keisti ir atnaujinti šią Privatumo politiką. Jums lankantis interneto svetainėje taikoma Privatumo politika, galiojanti kiekvieno apsilankymo metu, todėl rekomenduojame su Privatumo politika susipažinti kiekvieno apsilankymo metu. Jums tęsiant naudojimąsi internetiniu puslapiu po padarytų Privatumo politikos atnaujinimų, laikysime, kad Jūs sutinkate su atliktais Privatumo politiko pakeitimais.


5.Mūsų kontaktiniai duomenys


Jums turint klausimų, prašymų, skundų ar paklausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kviečiame nedelsiant kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:


Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: UAB „Euremsta“, juridinio asmens kodas 302332641. 

Pašto korespondencijos adresas: E. Šimkūnaitės g. 9, Vilnius LT-04130.

El. pašto adresas e-prekyba@euremsta.lt.

Telefonas: 

Faksas: